செய்திகள்

இன்ஷா அல்லாஹ் வாராந்த ஷரீஆ வகுப்பு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை யும் மாலை மணி 9.30 முதல் மணி 10.30 வரை ஐ.ஐ.ஸீ குவைட் காரியாலயத்தில் நடைபெறும்..

மேலும்...


மாதாந்த தர்பியா நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் வழமை போல் ஒவ்வொரு மாதத்தினதும் இறுதி வெள்ளிக்க்கிழமை மாலை மணி 8.30 முதல் மணி 10.30 வரை ரவ்ழா பள்ளி வாயலில் நடைபெறும்..

மேலும்...


இன்றைய விண் வெளி..

மேலும்...


இன்ஷா அல்லாஹ் வாராந்த ஷரீஆ வகுப்பு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை யும் மாலை மணி 9.30 முதல் மணி 10.30 வரை ஐ.ஐ.ஸீ குவைட் காரியாலயத்தில் நடைபெறும்..

மேலும்...


மாதாந்த தர்பியா நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் வழமை போல் ஒவ்வொரு மாதத்தினதும் இறுதி வெள்ளிக்க்கிழமை மாலை மணி 8.30 முதல் மணி 10.30 வரை ரவ்ழா பள்ளி வாயலில் நடைபெறும்..

மேலும்...


இன்றைய விண் வெளி..

மேலும்...


இன்ஷா அல்லாஹ் வாராந்த ஷரீஆ வகுப்பு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை யும் மாலை மணி 9.30 முதல் மணி 10.30 வரை ஐ.ஐ.ஸீ குவைட் காரியாலயத்தில் நடைபெறும்..

மேலும்...


மாதாந்த தர்பியா நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் வழமை போல் ஒவ்வொரு மாதத்தினதும் இறுதி வெள்ளிக்க்கிழமை மாலை மணி 8.30 முதல் மணி 10.30 வரை ரவ்ழா பள்ளி வாயலில் நடைபெறும்..

மேலும்...


இன்றைய விண் வெளி..

மேலும்...


இன்ஷா அல்லாஹ் வாராந்த ஷரீஆ வகுப்பு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை யும் மாலை மணி 9.30 முதல் மணி 10.30 வரை ஐ.ஐ.ஸீ குவைட் காரியாலயத்தில் நடைபெறும்..

மேலும்...


மாதாந்த தர்பியா நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் வழமை போல் ஒவ்வொரு மாதத்தினதும் இறுதி வெள்ளிக்க்கிழமை மாலை மணி 8.30 முதல் மணி 10.30 வரை ரவ்ழா பள்ளி வாயலில் நடைபெறும்..

மேலும்...


இன்றைய விண் வெளி..

மேலும்...


இன்ஷா அல்லாஹ் வாராந்த ஷரீஆ வகுப்பு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை யும் மாலை மணி 9.30 முதல் மணி 10.30 வரை ஐ.ஐ.ஸீ குவைட் காரியாலயத்தில் நடைபெறும்..

மேலும்...


மாதாந்த தர்பியா நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் வழமை போல் ஒவ்வொரு மாதத்தினதும் இறுதி வெள்ளிக்க்கிழமை மாலை மணி 8.30 முதல் மணி 10.30 வரை ரவ்ழா பள்ளி வாயலில் நடைபெறும்..

மேலும்...


இன்றைய விண் வெளி..

மேலும்...


இன்ஷா அல்லாஹ் வாராந்த ஷரீஆ வகுப்பு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை யும் மாலை மணி 9.30 முதல் மணி 10.30 வரை ஐ.ஐ.ஸீ குவைட் காரியாலயத்தில் நடைபெறும்..

மேலும்...


மாதாந்த தர்பியா நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் வழமை போல் ஒவ்வொரு மாதத்தினதும் இறுதி வெள்ளிக்க்கிழமை மாலை மணி 8.30 முதல் மணி 10.30 வரை ரவ்ழா பள்ளி வாயலில் நடைபெறும்..

மேலும்...


இன்றைய விண் வெளி..

மேலும்...


இன்ஷா அல்லாஹ் வாராந்த ஷரீஆ வகுப்பு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை யும் மாலை மணி 9.30 முதல் மணி 10.30 வரை ஐ.ஐ.ஸீ குவைட் காரியாலயத்தில் நடைபெறும்..

மேலும்...


மாதாந்த தர்பியா நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் வழமை போல் ஒவ்வொரு மாதத்தினதும் இறுதி வெள்ளிக்க்கிழமை மாலை மணி 8.30 முதல் மணி 10.30 வரை ரவ்ழா பள்ளி வாயலில் நடைபெறும்..

மேலும்...


இன்றைய விண் வெளி..

மேலும்...


இன்ஷா அல்லாஹ் வாராந்த ஷரீஆ வகுப்பு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை யும் மாலை மணி 9.30 முதல் மணி 10.30 வரை ஐ.ஐ.ஸீ குவைட் காரியாலயத்தில் நடைபெறும்..

மேலும்...


மாதாந்த தர்பியா நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் வழமை போல் ஒவ்வொரு மாதத்தினதும் இறுதி வெள்ளிக்க்கிழமை மாலை மணி 8.30 முதல் மணி 10.30 வரை ரவ்ழா பள்ளி வாயலில் நடைபெறும்..

மேலும்...


இன்றைய விண் வெளி..

மேலும்...


குவைட் இணையத்தளங்கள்

கல்வி,வேலை வாய்ப்பு

IIC Kuwait Visitors

37549
TodayToday4
YesterdayYesterday23
This_WeekThis_Week4
This_MonthThis_Month816
All_DaysAll_Days37549

ஐ.ஐ.ஸீ. காட்சிகள்

இலங்கை இணையத்தளங்கள்

பயனுள்ள இணையத்தளங்கள்

பேஸ் புக்